reborn training รับ จัดอบรมสัมนา พัฒนาบุคคลากร พิธีกร วิทยากร ประชุม กิจกรรมกลุ่ม
REBORN TRAINING ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา และ รับจัดงาน อบรมสัมมนา TeamBuilding กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับ องกรณ์ รัฐ และ เอกชน เรามีอาจารย์ ที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน รับทั้งความรู้ความสนุกไปกับเรา Reborn Training

องค์กร และ ทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นอย่างไรใน 20 ปีข้างหน้า

องค์กร และ ทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นอย่างไรใน 20 ปีข้างหน้า​ reborn training โดย ดร.กฤติพงศ์

จะเกิดอะไรขึ้น…กับองค์กรและคนทำงาน ในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า ?

1. การเกิดขึ้นของ “Time sharing worker” โดยเส้นแบ่งระหว่างงาน บางเวลา (พาร์ทไทม์) และเต็มเวลา (ฟูลไทม์) จะยากยิ่งขึ้น
งานในอนาคตจะมีความอิสระ และคล่องตัวสูง แนวโน้มแบบโบราณ ที่บอกว่าเป็นคน “ทำงานเต็มเวลา” ก็จะเบาบางลงเรื่อยๆ
คนทำงาน จะเป็นที่ต้องการใช้ของหลายองค์กร อาจเป็นจิ๊กซอว์ไปคลิกกับงานในหลายที่พร้อมๆ กัน จึงมีงานหลายงานที่สามารถทำพร้อมกันได้ โดยคนๆ เดียว และในเวลาเดียวกัน โดยที่หน่วยงานก็รับรู้
เรื่องหินจะถูกโยนใส่ฝ่าย HR เมื่อต้องหาวิธีดูแลคนกลุ่มนี้ คำนวณค่าตอบแทนแบบไหนที่เป็นไปตามกลไกของตลาด และสามารถวัดผลิตผลที่เกิดขึ้นได้อย่างแจ่มชัด
คอนเซ็ปต์ การแบ่งกันใช้ คือประสิทธิภาพในโลกที่การแข่งขันรุนแรง

2. การออกแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะกับคนทำงาน
เวลานี้เราเอางานเป็นศูนย์กลาง แล้วคนก็ทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง
ความสนใจ “คน” ทำให้รู้ว่า…ถ้าคนทำงานอย่างมีความสุข ไม่มีผลกระทบเชิงลบกับคน Productivity ก็จะดี ที่ทำงานในอนาคตจึงเริ่มคำนึงในเรื่องคนมากขึ้น
ไม่เพียงการดีไซน์สภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อคน แต่อนาคตอาจไปถึงขั้นการดีไซน์อุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะกับโครงสร้างของร่างกายในแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ
องค์กรอนาคต คือ ศูนย์รวมของกลุ่มคนที่หลากหลายในที่ทำงานเดียวกัน ต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างความชื่นชอบ องค์กรจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของความแตกต่าง และดีไซน์ที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อยึดโยงคนทำงานเอาไว้ให้ได้

3. กระแสของ Green Job หรือ งานสีเขียว
งานที่สนใจเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม จะกลายเป็นบรรทัดฐาน ในอีก 20 ปี ข้างหน้า ที่ทำงานไหนต่อต้านสีเขียว จะถูกกากบาทหัวไว้ว่า “ไร้คุณธรรม”
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะถูกวัดด้วยตัวชี้วัดที่เข้มกว่าเดิม ใครมีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมไปเท่าไร สามารถวัดด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้
คนทำงานรุ่นใหม่ จะถูกใส่จิตสำนึกหนักยิ่งกว่าเด็กอเมริกันในวันนี้ที่สนใจสิ่งแวดล้อม เขาอาจไม่เลือกไปทำงานกับบริษัทที่ไม่สนใจผลกระทบของสังคมด้วยซ้ำ โดยมีความรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามจากคนอื่น ถ้าต้องไปสนับสนุนองค์กรที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
ขณะที่องค์กรอนาคตต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน ที่คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคน การไม่สนใจเรื่องนี้ บนกระแสประชาธิปไตย และ สิทธิมนุษยชน จะจัดการยากยิ่ง
ฉะนั้นต้องเปลี่ยนมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ไม่ว่าผลตอบแทน สวัสดิการ ที่มีให้กับพนักงาน

4. ใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรมาทดแทนคนมากขึ้น
งานจำนวนมากจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ เทคโนโลยีจะเป็นศัตรูแย่งงานคน คนจะรวมตัวกันประท้วงเทคโนโลยี เราจะรู้สึกฉุนกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำไมมาแทนเราได้มากขนาดนี้
แล้วเราจะมีความหมายเหลือมากแค่ไหน ในเมื่อเครื่องจักรมีแต่ทำได้มากขึ้นเรื่อยๆ
ในยุคหน้า จะเห็นขอบเขตการจ้างงานที่ลดลง คือเหลือแต่งานที่เครื่องจะทำไม่ได้จริงๆ เท่านั้น

5. คุณสมบัติของคนทำงานในยุคหน้า
การคัดเลือกคนเข้าทำงานจะอยู่บนฐานของความสามารถในการทำงาน ผลการเรียนไม่สำคัญเท่า Competency base
และผลตอบแทนจะไม่ได้วัดจากผลของงานที่ปรากฏออกมา แต่เป็นวิธีวัดจากคุณภาพงานขนานแท้
ที่สำคัญ จะมีการดีไซน์ผลตอบแทนและสวัสดิการแบบแยบยลและละเอียดละออ เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ
สถานที่ทำงานจะระบุความต้องการทักษะภาษาที่ 2 และ 3 ขึ้นไป คนไทยยุคใหม่จึงต้องแบ่งกันรู้ทางภาษา ไม่ใช่เป็นคน “ตกรุ่นทางภาษา” เหมือนอย่างทุกวันนี้
ตลอดจนต้องมี ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ที่เฉพาะด้าน ลงลึกและบูรณาการในแนวกว้างได้ด้วย
คนทำงานยุคใหม่ต้องคิดนอกกรอบ และปรับตัวให้เห็นในสิ่งแปลกใหม่ มีทักษะในการทำงานข้ามวัฒนธรรม และสามารถทำงานข้ามสายอาชีพได้ ไม่ใช่การปักหลักในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง

6. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในที่ทำงาน
ในอนาคตความขัดแย้งระหว่างบุคคลจะเกิดจากความมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมาย จึงเกิดความเครียดที่รุนแรง
ขณะที่ช่องว่างระหว่างคนจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ใช่แค่อายุ หรือเพศ เท่านั้น จึงต้องเข้าใจความขัดแย้งแนวใหม่ที่จะเกิดขึ้น
สถานที่ทำงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อไปต้นทุนจะเกิดเมื่อคนไม่ไว้ใจกัน นี่คือความท้าทายในโลกยุคใหม่ ที่ไม่มีเวลาที่ทำให้เกิดความแข็งตัวของความไว้วางใจ
สถานที่ทำงานแต่ละแห่งจึงต้องตัดสินใจเองว่า จะสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจให้เกิดขึ้น บนโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร

ทั้งหมดนี้…คือความท้าทายขององค์กรและคนทำงานในอนาคต ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างมีสุขทุกสถานการณ์
“ใครก็ตามที่ไม่มองข้างหน้า คนเหล่านั้นจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

CR.ดร.กฤติพงศ์ Reborn Training

ติดต่องานได้ที่ 09-405-79569
บริษัท รีบอร์น เจอร์นี่ จำกัด 461/1 ลาดพร้าว 64 แยก15
 เเขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310
 
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn