reborn training รับ จัดอบรมสัมนา พัฒนาบุคคลากร พิธีกร วิทยากร ประชุม กิจกรรมกลุ่ม
REBORN TRAINING ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา และ รับจัดงาน อบรมสัมมนา TeamBuilding กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับ องกรณ์ รัฐ และ เอกชน เรามีอาจารย์ ที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน รับทั้งความรู้ความสนุกไปกับเรา Reborn Training

อาจารย์ พอล ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส Dr.Krittipong Detsongjarus

อาจารย์ พอล ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส Dr.Krittipong Detsongjarus

อาจารย์ พอล ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส Dr.Krittipong Detsongjarus

การศึกษา
– ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจและการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาเอก การบริหารจัดการสาธารณะระดับสูง (HiPA) from University of Florida, USA.
– Certified Interactive trainer from ICMA University, Washington D.C. USA.
– Certified Case Research & Writing from Pepperdine University – Malibu, California. USA.
– ประกาศนียบัตรระดับผลการศึกษายอดเยี่ยม (Excellence) หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 37 โดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานของ อาจารย์ พอล ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส Dr.Krittipong Detsongjarus

– Training Consultant, Go2GetOutcome Consultant.
– นักวิจัยโครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ สำนักผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– วิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับชำนาญการ โดยความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
– ผู้จัดการโครงการพัฒนานักบริหารยุคใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน
– ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
– ผู้จัดการหลักสูตรการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ที่ปรึกษาโครงการแปลงค่านิยมสู่การปฏิบัติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ช่วยงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
– ที่ปรึกษาโครงการทบทวนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
– ที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– คณะอนุกรรมการวุฒิสภา-ประชาสังคม สำนักเลขาธิการรัฐสภา
– ที่ปรึกษาด้านการแปลงค่านิยมสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
– คณะที่ปรึกษาด้านการบูรณาการยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำหลักสูตร “นักบริหารพลังงานระดับสูง” กระทรวงพลังงาน
– ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
– คณะที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานการบริการ บริษัท Siam Future Development จำกัด
– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เทศบาลตำบลเพ จังหวัดระยอง
– ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคหญิงชาย กรมอุทยานแห่งชาติฯ
– ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– ที่ปรึกษาการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) กรมอุทยานแห่งชาติฯ
– ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
– ที่ปรึกษาด้านการแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
– ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องในปีงบประมาณ 2557 กองพัฒนายุติธรรมชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (2558)
– ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและ 1 ปี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
– ที่ปรึกษาด้านการวางแผนอัตรากำลังคน กองอัตรากำลัง กรุงเทพมหานคร
– ที่ปรึกษาด้านการบริหารค่านิยมองค์กร โรงเรียนอำนวยศิลป์
– วิทยากรประจำหลักสูตร “นักบริหารส่งเสริมการเกษตร” (นสก.) ในหัวข้อวิชา “การบริหารยุทธศาสตร์” “การตัดสินใจเพื่อจัดการความขัดแย้ง” และ “การบริหารจัดการโครงการ” จำนวน 14 รุ่น (2558 – ปัจจุบัน)
– ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร บริษัท เคเอส พรินท์แอนด์แพจเกจจิ้ง จำกัด (2559)
– ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กล้วยไม้ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร (2561)
– ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หม่อนไหมแห่งชาติ กรมหม่อนไหม (2561)
– ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความร่วมมือ SME ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2562)
– ที่ปรึกษาโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร (2562)

ผลงานทางวิชาการ
– บทความ “การทำงานเป็นทีมแบบพลังผนึก (Synergy Teamwork)”
– บทความ “ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง”
– เอกสารประกอบหลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
– หนังสือ “เทคนิคการนำเกมและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้”
– หนังสือ “แนวทางการปลูกสร้างและพัฒนาจิตสำนึก”

รูปหนังสือ

รูปหนังสือ

ความเชี่ยวชาญ
– ด้านเทคนิคการสร้างและการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ
– ด้านการสร้างและการบริหารวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
– ด้านภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
– ด้านการพัฒนาทักษะทางความคิด (คิดเชิงยุทธศาสตร์, คิดสร้างสรรค์, คิดเชิงระบบ)
– ด้านการพัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศด้วยหลักหัวใจบริการ
– ด้านเทคนิคการนำเสนอ, เทคนิคการเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอบรม
– ด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
– ด้านกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
– ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (Competency)
– ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
– ด้านการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (ตามหลักธรรมาภิบาล)
– ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ
– ด้านการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ด้านที่ปรึกษา
– คณะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากร โรงพยาบาลบางบ่อ
– ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
– ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มบทบาทของสตรีในการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน), กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง, สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กระทรวงพลังงาน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
– ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร บริษัท ไทยแลนด์พรีวิลเลจคาร์ด จำกัด
– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษีและสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
– คณะที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการสร้างค่านิยมองค์กร กองโภชนาการ กรมอนามัย,
กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
– ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา Young Generation Club.

อาทิเช่น
• โฟร์โมสต์ – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) / ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น)
• ยูนิลีเวอร์ – ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 ปี)
• เครือปูนซีเมนต์ไทย – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน
• อีริคค์สัน – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน
• พาราวินเซอร์ – ค่านิยมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
• Power Buy – Synergy Teamwork
• Pfizer – เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ
• โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ – ค่านิยมที่จำเป็นสำหรับทีมงาน (2 รุ่น)
• โรงพยาบาลบางคล้า – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
• โรงพยาบาลบางบ่อ – การบริการที่เป็นเลิศ (5 รุ่น)/ภาวะผู้นำ/การสร้างเอกลักษณ์/การบริหารงานฝึกอบรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
• โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระยอง – การสร้างทีมงาน (10 รุ่น)
• TAGS – Train the Trainer, การคิดเชิงกลยุทธ์, ทักษะการบริหารจัดการ, ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง (5 รุ่น)
• Danfoss – การบริการที่เป็นเลิศ, Synergy Teamwork (2 รุ่น)
• MK Restaurant – ความจงรักภักดีต่อองค์กร (20 รุ่น) / การเป็นวิทยากรมืออาชีพ / คนสำราญ งานสำเร็จ (2 รุ่น)
• S&P – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
• บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
• กฟผ.ขอนแก่น – การสร้างค่านิยมที่จำเป็นต่อองค์กร
• เทศบาลเมืองลำพูน – ค่านิยมที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการยุคใหม่ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง
• เทศบาลตำบลสิงหนคร สงขลา – ค่านิยมสำหรับหน่วยงานราชการยุคใหม่
• สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ยุทธการพลิกตัวและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• กรมศุลกากร – นักบริหารมืออาชีพ / การสร้างทีมงาน
• กรมสรรพากร – ค่านิยมและการสร้างทีม (5 สำนัก) / นักบริหารระดับต้น (3 รุ่น)
• กรมสรรพสามิต – Result-based Management (2 รุ่น) / Change Management (2)
• ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มศว. – ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ (2 รุ่น)
• สามารถเทเลคอม – เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น)
• สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ – เทคนิคการนำเสนอโครงการ, การสร้างทีมงานพลังทวีประโยชน์
• คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทำงานเป็นทีมพลังผนึก (Synergy Teamwork), การสร้างค่านิยมองค์กร
• สำนักงานศาลปกครอง – เทคนิคการสอนงาน (2 รุ่น), นวัตกรรม-ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทีมงาน, การสร้างทีมงานพลังทวีประโยชน์
• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล – ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง
• สภาที่ปรึกษาฯ – Moderation Technique / เทคนิคการปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน
• สถาบันพระปกเกล้า – Moderation Technique / เทคนิคการจัดกิจกรรม / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ / ลับคมวิธีคิด พินิจการเรียนรู้ (5 รุ่น)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี – ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง, การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
• Thailand Privilege Card – TPC Team Building, การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (11 รุ่น)
• กลุ่มภารกิจด้านรายได้กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากรและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) – การทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ
• บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (CPI) – การสร้างทีมงานพลังผนึก (Synergy Teamwork)
• สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – การพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงาน (2 รุ่น)
• สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – การวางแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (7 รุ่น), กระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
• สำนักงานประกันสังคม จ.ลพบุรี – การสร้างยุทธศาสตร์การบริการ
• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย – ระบบความคิดเชิงยุทธศาสตร์,เชิงสร้างสรรค์และเชิงบูรณาการ, ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
• บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) – ค่านิยมองค์กร (3 รุ่น)
• สรรพากร ภาค 8 (เชียงใหม่) – จริยธรรมของผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
• บริษัท TNT Logistics จำกัด – การแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
• สำนักคืนภาษีนักท่องเที่ยว กรมสรรพากร – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2 รุ่น)
• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ – อาจารย์พิเศษด้านการฝึกประสบการณ์นักศึกษา,การสร้างทีมเพื่อการเรียนรู้ (Team Learning)
• สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ – เครื่องมือสร้างองค์ความรู้-Knowledge Creating tools
• คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
• สำนักทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ
• บริษัท Progress Support Services จำกัด – แนวทางการทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ
• เทศบาลเมืองสิงห์บุรี – ค่านิยมการทำงานเป็นทีมภาครัฐ
• สมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย – เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอ
• บริษัท สหวิริยา (SSI) จำกัด – การทำงานเป็นทีม
• กระทรวงศึกษาธิการ – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
• กระทรวงพลังงาน – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
• กรมส่งเสริมการเกษตร – เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
• เทศบาลตำบลลำใหม่ จ.ยะลา – การสร้างจิตสำนึกการทำงานเป็นทีมในภาวะวิกฤติ
• กองทัพเรือ (โรงเรียนสารบรรณ, หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน สัตหีบ, โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ) – คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ, การพัฒนาระบบความคิดในการปฏิบัติงาน, Happy Workplace
• กรมช่างโยธาธิการทหารเรือ – การพัฒนาผู้นำยุคใหม่, การเจรจาต่อรอง (2 รุ่น)
• บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) – กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น), การคิดเชิงสร้างสรรค์ (2 รุ่น)
• บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด – การสร้างจิตสำนึกองค์กร
• บริษัท ไทยมุ้ย จำกัด – ภาวะผู้นำ, เทคนิคการนำเสนอสินค้า, การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ – การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
• กรมพัฒนาที่ดิน – เทคนิคการเป็นวิทยากรและการบริการ (2 รุ่น)
• สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม – ลับคมวิธีคิด พินิจการเรียนรู้

• บริษัท พอยท์ รูสส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (2 รุ่น)
• ธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) – Supervisory Skills
• สำนักงานศาลปกครอง – การพัฒนาศักยภาพทางความคิด (5 รุ่น)
• บริษัท สยามแก๊ส จำกัด (มหาชน) – การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
• บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – แนวทางการบริการที่เป็นเลิศ
• กรมบัญชีกลาง – แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จของงาน (2 รุ่น)
• บริษัท ราชาชูรส จำกัด – Proactive working and planning
• สำนักงานพัฒนาการประถมศึกษา เขต 2 ชุมพร – การพัฒนาศักยภาพทางความคิด, การบริการที่เป็นเลิศ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2555)
• กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2555)
• บริษัท ฮอนด้าไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) – คุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร (21 รุ่น / 2556 – 2557)
• บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (มหาชน) – Being a Great Role Model (2556)
• สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน – Train the Trainer (2556-2559 รวม 5 รุ่น), การเขียนแผนงานโครงการโดยใช้ ZOPP Technique (2559), Moderation Technique (2560), คิดอย่างมีชั้น วางแผนอย่างมีเชิง (2560), การนำเสนอสำหรับผู้บริหารระดับสูง (2562)
• บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) – การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (30 รุ่น / 2556-2560)
• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ (2 รุ่น / 2556)
• ธนาคารกรุงเทพ – เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (6 รุ่น / 2556 – 2557)
• บ.วนชัย กรุ๊ป จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Self-Motivation) (5 รุ่น / 2556)
• สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.– การวางแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (2557)
• บริษัท วิทยุการบิน จำกัด – การวางแผนโครงการโดยใช้ ZOPP Technique (2559)
• กรมสรรพากร – การพัฒนาทักษะวิทยากรมืออาชีพ (Trainer HIT) จำนวน 8 รุ่น (2559 – ปัจจุบัน)
• สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร – การจัดทำแผนงานโครงการ (2559) จำนวน 2 รุ่น
• บริษัท เบอร์นิน่า (ประเทศไทย) จำกัด – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2559) จำนวน 2 รุ่น
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – ค่านิยมองค์กร (2560)
• บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด – Super หัวหน้างาน
• 3BB – การพัฒนาการบริการสำหรับพนักงานติดตั้ง จำนวน 6,000 คน (30 รุ่น)
• กรมการพัฒนาชุมชน – วิทยากรพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี (2561-2562)
• บริษัท บางกอกแล็บบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด – การบริหารความเสี่ยง และ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2561 – 2562)
• บริษัท ฮอนด้า เอนจิเนียร์ริ่ง เอเชียน จำกัด – การยกระดับภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 2 รุ่น (2562)

– วิทยากรผู้นำเยาวชน ค่ายพักแรม สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด (Technology Development Research Center)
– MC Trainer, The MC Creator Co.,Ltd.
– วิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)
– วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “การเมืองไทยยุคใหม่ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติอย่างไร” ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2543
– วิทยากรฝึกอบรมการเป็นผู้ดำเนินรายการ บริษัท Dragon group จำกัด
– วิทยากร โครงการความร่วมมือปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)
– วิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมในหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจการคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงการคลัง
– ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
– ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
– ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
– วิทยากรกระบวนการประจำหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับกลาง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
– ที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานด้านการบริการ สำนักงานสรรพากรภาค 2 กรุงเทพฯ
– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
– ที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจำปีงบประมาณ 2549 สำนักงานจังหวัดตรัง
– วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (2 รุ่น) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย