reborn training รับ จัดอบรมสัมนา พัฒนาบุคคลากร พิธีกร วิทยากร ประชุม กิจกรรมกลุ่ม
REBORN TRAINING ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา และ รับจัดงาน อบรมสัมมนา TeamBuilding กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับ องกรณ์ รัฐ และ เอกชน เรามีอาจารย์ ที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน รับทั้งความรู้ความสนุกไปกับเรา Reborn Training
อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีม

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา
อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม
บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ แอนด์พับบลิครีเลชั่น จํากัด

อดีตที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

" ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน เพราะผมเชื่อว่า ถ้าทุกคนมีแรงบันดาลใจ ซึ่งคําว่า ใจ ที่สมบูรณ์ จะไปบันดาล แรง ให้ลงมือทําได้ทุกอย่างที่ต้องการ ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพมากมายในตัวเอง ทุกคนมีความกล้าอยู่ในหัวใจ ทุกคนสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองและองค์กรได้ ผมเชื่อว่าความรักและความสามัคคีของทุกคนในองค์กร จะทําให้องค์กร เอาชนะได้ทุกปัญหาและทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกัน พร้อมที่สู้ไปด้วยกัน มองเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และ มีเป้ าหมายเดียวกัน องค์กรจะประสบความสําเร็จได้ มั่นคง และ อย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ จึงทําให้ผม อยากตื่นขึ้นมาพูด ให้หัวใจทุกท่านเป็ นหนึ่งเดียวกัน และ รวมพลังกัน เพื่อสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองและองค์กร "

ประสบการณ์งานวิทยากร ของ อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

– วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building & Walk Rally)
– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ในการศึกษาดูงาน ณ
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (the master)
ISAB ในเครือสหพัฒน์
– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิ งบูรณาการทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บสพ.)

อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ reborn training

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักบริหารรุ่นใหม่ เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์(บพส.)(จปร.) ใน
การศึกษาดูงาน ณ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน
– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) นิด้า
– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารงานตํารวจในยุคดิจิตอล รุ่นที่4(PADA)
– ดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรสําหรับนักการตลาดสายพันธุ์ใหม่ที่อสังหาริมทรัพย์ต้องการ
(Real Marketing) โดย Prop Tomorrow
• วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team 

อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ reborn training

อาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ (อ.เอก) มีประสบการณ์และความสามารถเป็นอย่างมากในด้าน กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมสันทนาการ  สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างรื่นไหล และเทคนิคการให้ความรู้ แง่คิด แก่ผู้เข้าสัมมนา รวมถึง กิจกรรมอื่นๆอย่างเช่น Walk Really

o กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
o การรถไฟแห่งประเทศไทย
o กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
o บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)หรือDTAC
o PG Change Team บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์
o PG Rally to be leader บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
o Bike Rally for Garena บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
o สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
o บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
o บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)-บสก.
o บริษัท ชูบุราชบุรี อิเล็คทริค เซอร์วิส จํากัด
o บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จํากัด
o บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จํากัด (มหาชน)
o บริษัท จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
o ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
o ธนาคารออมสิน
o ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
o บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด
o บริษัท เอไอเอ จํากัด
o บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)(ไอเอ็นจีเดิม)
o บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
o บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (มหาชน)
o บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จํากัด (ACER)
o บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จํากัด
o Audi Thailand
o Honda Summit
o บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จํากัด
o City Chain & Optical 88
o บริษัท เอเซียติก จํากัด
o กรมชลประทาน
o การไฟฟ้ าแห่งประเทศไทย
o บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
o บริษัท ตงซ่าง ทราเวล เซอร์วิส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
o บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TICON
o โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ
o สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย
o บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จํากัด
o บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด
o Young Entrepreneur Chamber of Commerce ของสภาหอการค้าไทย
o บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
o บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จํากัด
o บริษัท ไทยพีเจ้น จํากัด
o โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
o คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
o มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
o มหาวิทยาลัยขอนแก่น
o มหาวิทยาลัยนครพนม
o มหาวิทยาลัยอุดรธานี
o มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
o Water Leaf Group
o บริษัท เงินติดล้อ จํากัด
o โครงการ PR & CSR Academy Camp บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
o บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
o บริษัท พรโชคกลการ จํากัด
o บริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
o บริษัท เอ็มแอนด์จี เครื่องเขียน จํากัด
o บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ ง จํากัด (ช่อง PPTV)
o บริษัท ซิมเมอร์เมดิคัล ประเทศไทย จํากัด
o บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด
o บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
o บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
o บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
o บริษัท วู้ดโปร โปรดักส์ จํากัด

o บริษัท เอ็ม แอนด์ จีเครื่องเขียน จํากัด
o บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรีมาร์เก็ตติ้ ง จํากัด
o บริษัท ไทย อกริ ฟู้ ดส์จํากัด (มหาชน)
o บริษัท กรีนสปอต จํากัด
o บริษัท กะรน โนเวลที่ จํากัด (โรงแรมมันดาราวารีสอร์ทแอนด์สปา)

อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ reborn training

อาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ (อ.เอก) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพูดอย่างสูง การพูดต่อหน้ามวลชลจำนวนมากจึงเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งทั้งสามารถควบคุมผู้ชมให้ต้องจับจ้องมาที่อาจารย์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงยังมีความรู้ทางด้านพิธีการต่างๆ อย่างมาก หรือจะเป็นงานนำเสนอสินค้าก็สามารถดึงดูดผู้ฟังให้เข้ามารับฟังได้เป็นอย่างดี

• วิทยากร ทอร์คโชว์ “ปลุกพลังบริการ…พุ่งทะยานสู่ความสมาร์ทระดับสากล” บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) หรือ AOT
• วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวก” ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม
• วิทยากรบรรยายหัวข้อ “คิดใหม่ ใจสุข สนุกกับงาน” บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) หรือDTAC
• วิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมสื่อสาร…สร้างสัมพันธ์…เพิ่มพลัง…งานสําเร็จ…ให้กับบริษัท รอยัล อินเตอร์
เทรด จํากัด และบริษัท ไทย โกลบอล แมททีเรียล จํากัด
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Science Change Building 2015 ภายใต้แนวคิด “Change People” โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความเป็ นเลิศ” คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทีมPC ยุคใหม่สร้างยอดขายด้วยหัวใจบริการ” ให้แก่บริษัท แปซิฟิ ก อินเตอร์
แฟชั่น จํากัด
• วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ” ให้แก่บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จํากัด
• วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Smart Team for New Gen” ให้แก่ Target Media & Television Co.,LTD
• วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้นําให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน
• วิทยากรดําเนินกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชม กลุ่มผู้นําท้องถิ่น โครงการท่อส่งก๊าซบนบก จังหวัด
นครราชสีมา
• ผู้ช่วยวิทยากรดร.พนม ปี ย์เจริญ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ในหัวข้อ “การพูดต่อที่สาธารณะ”จัดโดย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 21 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา
ด้านพิธีกร/MC
• พิธีกรงาน Kinnari Think Thank Talk การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• พิธีกรงานโครงการยุวชนตํารวจสพฐ. รุ่น 4-5 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน
• พิธีกรงาน”ยูไนเต็ดไลฟ์” ฟุตบอล เฟสติวัล จัดโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ประเทศอังกฤษร่วมกับ บริษัท บีอี
ซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) โดยการนํานักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเข้าร่วม
กิจกรรม Soccer School เพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนไทย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมเชียร์ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดพบกับทีมลิเวอร์พูล เมื่อวันที่13-14 ธ.ค.57 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
• พิธีกรงานสัมมนา Millionaire Story Teller รอบ Preview ของนักเขียน Best Seller คุณบอย วิสูตร แสงอรุณ
เลิศ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท
• พิธีกรงานทอร์คโชว์เปิ ดตัวหนังสือ พูดดี ชีวิตพุ่ง ของครูโอ๋ เบญญาภา บุญพรรคนาวิก
• พิธีกรงานExclusive Dinner Talk กับคุณบอย วิสูตร แสงอรุณเลิศของสํานักพิมพ์อุ๊คบี
• พิธีกรเปิ ดตัวหนังสือ “เริ่มจาก1” คุณอันยา มงคล สํานักพิมพ์ยูทูมอร์โรว์ในเครือสต็อคทูมอร์โรว์
• พิธีกรงานเสวนาเปิ ดตัวหนังสือ “สมองเศรษฐี” ของคุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร สํานักพิมพ์ อมรินทร์
พริ้ นติ้ งแอนด์พับลิชชิ่ง
• พิธีกรงานเสวนาเปิ ดตัวหนังสือ “ตําราก่อนลาออก” ของคุณพูม ชินโชติกร สํานักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
• พิธีกรงานเสวนาเปิ ดตัวหนังสือ “ถนนพัฒนาการ” คุณบอย วิสูตร แสงอรุณเลิศของสํานักพิมพ์อุ๊คบี
• พิธีกรกิจกรรมเยาวชน
o พิธีกรงานGrand Opening อาคารเรียนใหม่โรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง
o กิจกรรมโครงการมหกรรมอย.น้อย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
o กิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
° งานKIDS CAN DO 2015 โรงเรียนต้นกล้า จ.ระยอง
° กิจกรรมแก๊สซี่สัมพันธ์สานฝัน เพื่อโลกสวย ในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) จํานวนมากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ
° กิจกรรมทัศนศึกษาเยาวชน กลุ่มลูกเหรียงจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
° กิจกรรมนิทรรศการสื่อความรู้สู่เยาวชน ในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)
° MC งาน Young Fashion Show 2013 ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิร์ล สําโรง
• พิธีกรงานประกาศรางวัลไทย ปี 2555-2556
• พิธีกรงานจัดเลี้ ยงสังสรรค์บริษัท
o ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
o บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
o บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จํากัด
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
o Honda Summit
o เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
o บริษัท ตงซ่าง ทราเวล เซอร์วิส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
o บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TICON
o โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
o “อุ่นไอรักครอบครัวโตโยต้า” สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย
• พิธีกรงานแต่งงาน
• พิธีกรรายการสกู๊ปพิเศษ “Perfect Guide”
• พิธีกรรายการทีวี“ยอดรัก 8 โชว์” ออกอากาศทางช่อง ททบ. 5
• MC งานนิทรรศการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• MC งาน The Tempo Condo-Ratchada by Built Land
• MC งานมหกรรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ
• MC ผลิตภัณฑ์ลิฟท์ Aritco ลิฟท์นําเข้าจากประเทศสวีเดน ในงานครบรอบ 25 ปีการค้าไทย-สวีเดน
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล

ด้านการพากษ์เสียงรายการ/ สื่อสารสนเทศหน่วยงาน
• บรรยายรายการ Start up เสี่ยยุคใหม่ ตอน elevator pitch ออกอากาศทางเนชั่นทีวีช่อง 22
• บรรยายสื่อการสอน การบริหารแบบไทย ของสถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
• คลิปสื่อการสอนเทคนิคการขายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (CS e-learning)
www.youtube.com/watch?v=eXgngxpKmqI
ด้านการบริหาร
• อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม
บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ แอนด์พับบลิครีเลชั่น จํากัด
• อดีตที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ reborn training

หลักสูตร ของ อาจารย์ เอก เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

หลักสูตรการพัฒนาทีมงานและการสร้างทีมงาน
• การทํางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
• คิดใหม่ใจสุข สนุกกับการทํางานเป็ นทีม
• ทัศนคติและการสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อรักษาลูกค้า
• การสร้างจิตสํานึกในงานบริการให้เป็นเลิศ และการสร้างจิตสํานึกรักองค์กร
• ทัศนคติเชิงบวกต่อการทํางานและการดําเนินชีวิต
• การบริการเหนือความคาดหมาย
• การบริการ เพื่อการการทํางานเป็ นทีมที่เป็นเลิศ
• ทักษะการให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจอย่างมืออาชีพ
• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาทักษะผู้นํายุคใหม่
• กิจกรรมTeam Building&Walk Rally และกีฬามหาสนุก
• กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
• กิจกรรมสร้าง Connection ระหว่างงานสัมมนา
• ฯลฯ
หลักสูตรด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
• หลักสูตรการพูดต่อที่สาธารณะ
• หลักสูตรการเป็นพิธีกรมืออาชีพและวิทยากรมืออาชีพ
• หลักสูตรการพูดอย่างผู้นํา
• หลักสูตรการออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างทีมงาน